ÇAKILLI BELEDİYESİ http://www.cakilli.bel.tr / Çakıllı Mon, 24 Aug 2020 07:49:41 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 Ergene C Tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi http://www.cakilli.bel.tr/ergene-c-tipi-mesire-yeri-isletme-hakkinin-kiraya-verilmesi-ihalesi/ Mon, 24 Aug 2020 05:59:16 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1448 İlan Metni İndir

The post Ergene C Tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Dezenfeksiyon Çalışmaları http://www.cakilli.bel.tr/dezenfeksiyon-calismalari/ Thu, 26 Mar 2020 06:54:32 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1418

The post Dezenfeksiyon Çalışmaları first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Koronavirüs (covit-19)Semptomlar ve belirtiler http://www.cakilli.bel.tr/koronavirus-covit-19semptomlar-ve-belirtiler/ Thu, 19 Mar 2020 07:06:57 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1415

The post Koronavirüs (covit-19)Semptomlar ve belirtiler first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
İşyerlerinde Koronaviristen (Covit-19)Korunma Tedbirleri http://www.cakilli.bel.tr/isyerlerinde-koronaviristen-covit-19korunma-tedbirleri/ Thu, 19 Mar 2020 06:45:48 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1409

The post İşyerlerinde Koronaviristen (Covit-19)Korunma Tedbirleri first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Hürriyet Mah. Kenar Sk. 190 ada/5 no lu parseldeki metruk binanın yıkım kararı http://www.cakilli.bel.tr/hurriyet-mahallesi-kenar-sokak-190-ada5-no-lu-parsel-hakkinda/ Tue, 27 Aug 2019 17:01:59 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1363 Kasabamız Hürriyet Mahallesi Kenar Sokak 190 ada / 5 no lu parseldeki arsa Vize Tapu Müdürlüğü kayıtlarında 1988 yılında vefaat eden Hatice Yolcu adına kayıtlı olup, vefaatından bu tarihe kadar veraset ve intikal işlemleri yapılmamıştır.Anılan parselde hayati tehlike arz eden metruk yapı (bina) 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik […]

The post Hürriyet Mah. Kenar Sk. 190 ada/5 no lu parseldeki metruk binanın yıkım kararı first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Kasabamız Hürriyet Mahallesi Kenar Sokak 190 ada / 5 no lu parseldeki arsa Vize Tapu Müdürlüğü kayıtlarında 1988 yılında vefaat eden Hatice Yolcu adına kayıtlı olup, vefaatından bu tarihe kadar veraset ve intikal işlemleri yapılmamıştır.Anılan parselde hayati tehlike arz eden metruk yapı (bina) 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerince ve Çakıllı Belediyesi Encümen kararı ile 21.08.2019 tarihinden itibaren 30 gün sonra yıkım işlemine tabi tutulacaktır.

İlanen Duyurulur.

Yıkım-Valilik Genelgesi

The post Hürriyet Mah. Kenar Sk. 190 ada/5 no lu parseldeki metruk binanın yıkım kararı first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Traktör Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale yapılacaktır http://www.cakilli.bel.tr/traktor-alimi-icin-4734-sayili-kamu-ihale-kanunu-kapsaminda-acik-ihale-yapilacaktir/ Wed, 20 Feb 2019 06:48:37 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1283 TRAKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI               Traktör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/77628 1-İdarenin a) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI VIZE CADDESI No:6 39410 ÇAKILLI VİZE/KIRKLARELİ b) Telefon ve faks numarası : 2883587002 […]

The post Traktör Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale yapılacaktır first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
TRAKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR

ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

              Traktör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/77628
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI VIZE CADDESI No:6 39410 ÇAKILLI VİZE/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2883587002 – 2883587050
c) Elektronik Posta Adresi : cakillibelediyesi@mynet.com
ç)  İhale  dokümanının  görülebileceği  internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Traktör alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çakıllı Belediyesi depolarına veya göstereceği adreslere
c) Teslim tarihleri : 18.03.2019 ile 22.03.2019 tarihlerinde
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah. Vize Cad. No:6 Çakıllı / Vize / Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 • 1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Teklif Sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan traktör satış bayisi olduğuna dair, bayilik yazısı.

2-Kırklareli ve Tekirdağ ili yetkili servislerin olduğunu gösterir belge

3-Alımı yapılacak traktör için TSE Standartlarına uygunluk belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yetkili servis ağını gösterir belge ve garanti belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çakıllı Belediye Başkanlığı Fen Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çakıllı Belediyesi Fen İşleri Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

The post Traktör Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale yapılacaktır first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Çakıllı İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi http://www.cakilli.bel.tr/cakilli-icmesuyu-insaati-yapim-isi-ihalesi/ Mon, 17 Dec 2018 01:12:48 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1250 Su Hattı İhalesi_001

The post Çakıllı İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Su Hattı İhalesi_001

The post Çakıllı İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Yürüyüş Yolu http://www.cakilli.bel.tr/yuruyus-yolu/ Wed, 19 Sep 2018 02:42:59 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1246

The post Yürüyüş Yolu first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Yeni İş Makinası http://www.cakilli.bel.tr/yeni-is-makinasi/ Wed, 19 Sep 2018 02:36:54 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1238

The post Yeni İş Makinası first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
Kur-an Kursu http://www.cakilli.bel.tr/kur-an-kursu/ Wed, 13 Sep 2017 06:50:58 +0000 http://www.cakilli.bel.tr/?p=1127 17 Ağustos 2017 – 16:33Milliyet.com.tr » Kırklareli Haberleri » Haber Çakıllı Yeni Cami, Teknolojik Kur’an-I Kerim Kursu İle Dikkat Çekiyor Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Çakıllı Beldesindeki Yeni Cami’de yaz Kur’an-ı Kerim kursunda, öğrenciler bilgisayar başında internet ortamında eğitimlerini sürdürüyor. Çakıllı’da bulunan Yeni cami altındaki Okuma Salonu ve Kur’an-ı Kerim Öğrenme Merkezi, yaz Kur’an-ı Kerim Kursu […]

The post Kur-an Kursu first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>
17 Ağustos 2017 – 16:33Milliyet.com.tr » Kırklareli Haberleri » Haber
Çakıllı Yeni Cami, Teknolojik Kur’an-I Kerim Kursu İle Dikkat Çekiyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Çakıllı Beldesindeki Yeni Cami’de yaz Kur’an-ı Kerim kursunda, öğrenciler bilgisayar başında internet ortamında eğitimlerini sürdürüyor.
Çakıllı’da bulunan Yeni cami altındaki Okuma Salonu ve Kur’an-ı Kerim Öğrenme Merkezi, yaz Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri ve öğrenmek isteyen herkes için farklı bir donanımla dikkatleri çekiyor. Çakıllı Yeni Cami altında bulunan okuma salonu ve Kur’an-ı Kerim Öğrenme Merkezi, birçok Kur’an-ı Kerim Kursu ve camilerde bulunmayan teknolojik imkanları halkın hizmetine sunuyor.
Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel beldemizde bulunan Çakıllı Yeni Cami okuma salonu ve Kur’an öğrenme Merkezinin çevre ilçe ve beldelerde bulunmayan imkanlara sahiptir. Çakıllı Yeni Cami İmam Hatibi Hüseyin Akgün hocamızın çabaları ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile oluşturulan merkez çağımızın gerektirdiği bütün teknolojik imkanları kullanabilmektedir. Çocuklarımız, bu yıl alınan bilgisayarlar ve interneti kullanarak Kur’an-ı Kerimi ve dini dersleri daha verimli öğrenmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılan masa tenisi salonu ve diğer sportif aktivitelerde daha iyi ve eğlenceli bir kurs ortamı oluşturulmuştur. Bu imkanlar için cami imam hatibi Hüseyin Akgün’e çabalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

The post Kur-an Kursu first appeared on ÇAKILLI BELEDİYESİ.

]]>